Event Diary

                                                                                                                  Gŵyl Canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth
                                                                                                                              27 Mai tan 5 Mehefin 2022
                                                                                                                              Digwyddiadau eraill i ddilyn
                                                                                                                  Criccieth Memorial Hall Centenary Festival
                                                                                                                             27th May to 5th June 2022
                                                                                                                                Further events to follow

 

 

 

Nos Wener 27 Mai

Cymru yn erbyn y Byd

mewn cydweithrediad efo Gwin Dylanwad, Dolgellau

Dewch i brofi pedwar gwin o Gymru (un pefriog, un gwyn, un rosé ac un coch) a phedwar o winoedd cyfatebol o wledydd eraill y byd

Y Neuadd Goffa am 7.30 yh

Tocynnau: £20

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

https://dylanwad.co.uk 

 

Friday 27th May

Wales v The World

in conjunction with Dylanwad Wine, Dolgellau

Enjoy tasting 4 wines from Wales (a sparkling, a white a rosé and a red) and 4 corresponding wines from elsewhere in the world

The Memorial Hall at 7.30pm

Tickets: £20

Book early – limited numbers

https://dylanwad.co.uk

 

BOOK TICKETS HERE                                             

                                               

                                                                                         

                                                                           

GERSHWIN GANG DANCE EVENING   Saturday 28th MAY     7.30 PM    Tickets  £15.00 a Table Stalls or £5 in the Balcony.                

 

Noson o gerddoriaeth fyw a dawnsio / An evening of live music and dance.

Dewch i ddawnsio drwy’r nos, neu ymlacio yn y balconi, i gyfeiliant cerddoriaeth George Gershwin. 

Music from George Gershwin and various artistes from the 20th Century

an opportunity to dance the night away or just sit in the balcony and enjoy the music

 

BOOK TICKETS HERE for Gershwin Gang

 

 

 

 COFIO'R CANT!/ THE HALL IS A HUNDRED!     Sunday 29th May              7.00PM   

 Sgript a chaneuon gwreiddiol gan/Script and original songs by Gwyneth Glyn & Twm Morys 

Drama gymunedol a grëwyd gan y tîm a greodd SIOE FACIWIS yn 2019./  A Community play Created by the team that created the EVACUEES SHOW in 2019.

 

Noson o ddrama a chan /An evening of drama and Song. 

MYNEDIAD AM DDIM/ FREE ENTRY 

 

 

 

 CRICCIETH STARLIGHT PLAYERS                                 

 

Canrif o Ganu / A Centenary of Song

Dathlu 100 mlynedd o gerddoriaeth, dawns a chomedi y Neuadd Goffa Cricieth. Perfformiad gan y Starlight Players.

Celebrating 100 years of music, dance and comedy in the Criccieth Memorial Hall.A variety performance by the Criccieth Starlight Players.

Am fwy o wybodaeth ac am docynnau:  www.thestarlightplayers.com neu www.facebook.com/thestarlightplayers

Tickets £9.00 Adults £6.00 Children/Tocynnau £9.00 Oedolion £6.00 Plant

For more information and tickets visit www.thestarlightplayers.com or see our Facebook page: www.facebook.com/thestarlightplayers

 

BOOK TICKETS HERE for Century of Song 

 

 

 

Nos Fercher 1 Mehefin                                   CLOUDS 
Pedwarawd telyn CLOUDS

Ffurfiwyd ym 2008 yn y cyfnod pan oedd Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift ac Angelina Warburton yn fyfyrwyr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion, RNCM. Ers hynny maent wedi datblygu o nerth i nerth ac wedi teithio ar hyd a lled Prydain. Mae’r bedair aelod yn delynorion proffesiynol yn gweithio fel unawdwyr, chwaraewyr cerddoriaeth siambr a cherddorfaol ac wedi ymddangos ar lwyfanau Cadogan Hall, y Barbican, Royal Albert Hall a Neuadd Dewi Sant Caerdydd.
Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £12
Noddir gan: Chapman Charitable Trust

 


Wednesday 1st June

CLOUDS Harp Quartet


Formed in 2008 when Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift and Angelina Warburton all studied at the Royal Northern College of Music in Manchester. Since then they have released 4 CDs of original works and toured extensively around the UK. As individuals, all four are established as soloists, chamber and orchestral musicians: including performances at Cadogan Hall, Barbican and Royal Albert Hall, London and St. Davids Hall, Cardiff.
The Memorial Hall at 7.30pm
Tickets: £12
Sponsored by the Chapman Charitable Trust

 

BOOK TICKETS HERE For CLOUDS

 

Darlith Goffa David Lloyd George 


Nos Iau 2 Mehefin                                
Llefarydd i'w gyhoeddi.

 

Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £15 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)
Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd

Thursday 2nd June

David Lloyd George LECTURE

Speaker to be announced.

The Memorial Hall at 7.30pm
Tickets: £15 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)
Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council

 

 

                                              
Johns Boy Choir

Nos Wener 3 Mehefin
Corws Bechgyn Johns

Enillwyr cystadlaethau corau meibion Côr Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 2019 yn ogystal â chystadleuaeth “Côr y Byd” yn Llangollen yn 2019
Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £15

Friday 3rd June

Johns’ Boys Male Chorus

Winners of the Côr Cymru, National Eisteddfod of Wales and Llangollen International Eisteddfod male voice choir competitions in 2019 and 2019 winners of the “Choir of the World” competition at Llangollen

The Memorial Hall at 7.30pm

Tickets £15

 

BOOK TICKETS HERE for JOHNS' BOYS

 

 

 

 

Nos Sadwrn 4 Mehefin                         

Made in Liverpool

Dewch i brofi a mwynhau un o fandiau preswyl y Cavern Club yn perfformio cerddoriaeth y ffenomen gerddorol orau a mwyaf llwyddiannus erioed o bosibl sef y Beatles
Y Neuadd Goffa am 8.00 yh (drysau a bar yn agor am 7.15yh)
Tocynnau: £15

Saturday 4th June

Made in Liverpool


Enjoy and experience one of the Cavern Club’s resident bands playing the music of arguably the greatest and most successful music phenomenon ever, The Beatles
The Memorial Hall at 8.00pm (doors and bar open at 7.15pm)
Tickets: £15

 

BOOK TICKETS HERE for Made in Liverpool

 

 

Sunday 5th June             2.00pm/2.00yh

Cinio Mawr y Jiwbilî a Chant y Neuadd

The Big Jubilee/Centenary Lunch

 

Parti stryd yn y Neuadd i rai o blant yr ardal / A street party in the Hall for the local children

Sponsored by  Idris Cafe, Harlech Food Services, Cadwaladers, South Caernarfon Creamies, Iceland Foods, Oren Foods, Golden Eagle and Mrs Helen Wilcocks                  

© 2022 Neuadd Goffa Criccieth Memorial Hall, High St, Criccieth, LL52 0HB - :: An areaRT Website
Registered Charity 511623